Шилэн данс

Санал хүсэлт илгээх


Цаг агаар

Нээлттэй утас

Facebook

ЗӨВЛӨЛДӨХ САНАЛ АСУУЛГЫН СУДАЛГАА ЯВАГДЛАА

Ìîíãîë Óëñûí Èõ  Õóðëààð “Ǻâëºëäºõ ñàíàë àñóóëãûí òóõàé”  õóóëü 2017 îíû 02 äóãààð ñàðûí 09-íèé ºäºð áàòëàãäñàí бөгөөд тóñ õóóëèéí  õ¿ðýýíä óëñûí  õýìæýýíä ò¿¿âýð  ñóäàëãààнд1500 èðãýíèéã õàìðóóëæ, õî¸ð øàòëàëòàéãààð ÿâàãäàõààð òºëºâëºãäсºн áàéíà. Ýõíèé  øàòíû “Ǻâëºëäºõ ñàíàë àñóóëãà”-ûí ò¿¿âýð ñóäàëãààнд тус ñóìûí Рашаантáàãийн 10 иргэн хамрагдлаа.  Ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí èðãýäýýñ  ñîíãîí øàëãàðóóëæ ñîíãîгäñîí èðãýäèéã 2017 îíû 04 ä¿ãýýð ñàðûí 28-ààñ30-íä Çàñãèéí ãàçðûí Òºðèéí îðäîíä çºâëºëäºõ ñàíàë àñóóëãàíä îðîëöîíî. Мөн өрх нийгэм, эдийн засгийн судалгаанд 8 өрхийг хамрууллаа. Ñóäàëãààíä  Äîðíîä àéìãèéí  Ñòàòèñòèêèéí  õýëòñèéí ñóäëàà÷ н.Áàòýðäýíý, áàãèéí Çàñàã äàðãà Á.Ãàí÷èìýã, Ñòàòèñòèêèéí õýëòñèéí æîëîî÷  н.Áàòíàñàí  íàð ажиллалаа.

СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЛАА

 2017 оны 03 дугаар сарын 20-27-ний өдрүүдэд иргэдээс төслийг хүлээн авсан ба нийт 14 иргэний 163.250.400 төгрөгийн төсөл ирсэн байна. 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн анхдугаар хурлаар дээрхи төслүүдийг хэлэлцэн 7 иргэнд 68 сая төгрөгийн төслийг олгохоор шийдвэрлэсэн байна.

Аймгуудын сайт

Сумдууд

Санал асуулга

Таньд веб сайт таалагдаж байна уу?

Тийм - 84.2%
Үгүй - 10.5%
Боломжийн - 5.3%

Нийт санал: 19
Асуулгын хугацаа дууссан on: 10 9-р сар 2015 - 00:00

Сайтын хандалт

080811
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
өнгөрсөн 7 хоног
Энэ сард
өнгөрсөн сард
Нийт
90
55
259
80134
1335
945
80811

Таны IP: 54.198.142.121