Шилэн данс

Санал хүсэлт илгээх


Цаг агаар

Нээлттэй утас

Facebook

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

800x600

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

                                                                                                                                                БАТЛАВ:

                                                                                                                                                   ГУРВАНЗАГАЛ СУМЫН ЗАСАГ

                                                                                                                                                        ДАРГА                  Д.ДОРЖБААТАР

 

 

ÇÀÑÃÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ  2009 ÎÍÛ 143 įÃÝÝÐ ÒÎÃÒÎÎËÎÎÐ ÁÀÒËÀÃÄÑÀÍ

ÈË ÒÎÄ ÁÀÉÄËÛà ÈËÒÃÝÕ ШАЛГУУР ¯Ç¯¯ËÝËÒÝÝÑ ГУРВАНЗАГАЛ ÑÓÌÀÍÄ

ÕÀÌÀÀÐÀËÒÀÉ  ÇÀÀËÒÛГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                        

2014.05.28                                                                   Сүмийн булаг                                                                                                                                                             

 

¹

Øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò

Хугацаа

Хариуцах эзэн

Áèåëýëò

 

                                                           Íýã:¯éë àæèëëàãààíû èë òîä, íýýëòòýé  áàéäàë

 

 

                             Äàðààõ ç¿éëñèéã áàéãóóëëàãûí öàõèì õóóäàñ  áîëîí ìýäýýëëèéí ñàìáàðò  îéëãîìæòîé

                                                      áàéäëààð áàéðëóóëàí òîãòìîë   øèíý÷èëæ áàéõ

 

 

 

1.1.1.

 

Áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãààíû ñòðàòåãèéí çîðèëò, çîðèëãî, òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë áîëîí òýäãýýðèéí õ¿ðýýíä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì

 

 

6 сард

 

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

 

1.1.2.

 

      Àëáàí õààã÷èéí ¸ñ ç¿éí ä¿ðýì

6 сард

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

 

1.1.3.

 

Òºðèéí ¿éë÷èëãýý, çàõèäàë, õàðèëöààíû àñóóäàë õàðèóöñàí àëáàí õààã÷èéí îâîã íýð, àëáàí òóøààë, õàðèóöñàí àæèë àæèëëàõ æóðàì, õàðèëöàõ óòàñ èðãýäèéã õ¿ëýýí àâ÷ óóëçàõ öàãèéí õóâààðü ãàðãàõ

 

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

1.1.4.

 

Òºðèéí ¿éë÷èëãýý àâàõòàé õîëáîîòîé ìàòåðèàëûí æàãñààëò

6 сард

Архив бичиг хэргийн ажилтан Ч.Чулуунтуяа

 

 

 

1.1.5.

 

Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä äàãàæ  ìºðäºæ áàéãàà õóóëü òîãòîîìæ,  ä¿ðýì æóðàì, çààâàð

6 сард

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

1.2.

 

Òóõàéí áàéãóóëëàãààñ ¿ç¿¿ëæ áàéãàà òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àðãà õýëáýðèéã áîëîâñðîíãóé  áîëãîõ ÷èãëýëýýð çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí áàéäàë

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

 

1.3.

 

Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé õóóëèàð õîðèãëîîã¿é àëèâàà ìýäýýëëèéã èðãýäýä ¿íý òºëáºðã¿é, õ¿íäðýë ÷èðýãäýëã¿é ºãºõ çîõèîí áàéãóóëàëòûí àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí байдал

Жилдээ

 

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

 

1.4.

 

Íèéòýýð äàãàæ ìºðä¿¿ëýõýýð ãàðãàñàí øèéäâýðýý òóõàé á¿ð àéìãèéí Õóóëü ç¿éí  õýëòñýýð õÿíóóëàí, á¿ðòãýæ, ìýäýýëëèéí ñàìáàðò îéëãîìæòîé áàéäëààð áàéðëóóëàí ìýäýýëëýñýí áàéäàë

 

 

 

Сар бүр

 

      ХШҮМэргэжилтэн

         Г.Нарантуяа

 

 

1.5.

 

Òºðèéí áîäëîãûí áàðèìò áè÷èã áîëîí íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ õýì õýìæýý òîãòîîñîí øèéäâýðèéí òºñëèéã áîëîâñðóóëàõàä õîëáîãäîõ àëáàí òóøààëòíû ñàíàëûã àâ÷ ¿íäýñëýëòýé ãýæ ¿çâýë òºñºëä òóñãàäàã áàéõ

 

 

 

Тухай бүр

 

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

 

1.6.

 

Ñàíàë  õ¿ñýëò, ºðãºäºë ãîìäîë, ìýäýýëýë õ¿ëýýí àâàõ óòàñ áóþó õàéðöàã àæèëëóóëàí, ò¿¿íèé ìºðººð òîäîðõîé àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí áàéõ

 

 

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

 

1.7.

 

ªðãºäºë ãîìäëûã õóóëüä çààñàí õóãàöààíä øèéäâýðëýæ õàðèóã ºã÷ õýâøñýí áàéõ

 

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

Архив бичиг хэргийн ажилтан Ч.Чулуунтуяа

 

 

                                                                          Õî¸ð: Õ¿íèé íººöèéí áîäëîãûí èë òîä áàéäàë

 

2.1.

 

Áàéãóóëëàãûí õ¿íèé íººöèéí óäèðäëàãûí èë òîä íýýëòòýé áàéäëûã õàíãàõ àðãà  çàìûã õ¿íèé íººöèéí  ñòðàòåãèä òóñãàñàí áàéõ

 

 

Тухай бүр

 

 

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

 

2.2.

 

Áàйãóóëëàãûí ñî¸ë, çîõèîí áàéãóóëàëò ¿éë àæèëëàãààíû íýýëòòýé áàéäëûí òàëààðõ ñýòãýë õàíàìæèéí ñóäàëãààã àëáàí õààã÷äààñ æèë á¿ð àâ÷ ä¿íã èë òîä òàíèëöóóëàí ò¿¿íèé ìºðººð øààðäëàãàòàé àðãà õýìæýý àâñàí áàéõ

 

 

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

 

2.3.

 

Ñóë îðîí òîîíû çàðûã îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð íýýëòòýé çàðëàñàí áàéõ

 

 

Тухай бүр

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

 

2.4.

 

Àëáàí õààã÷äûí àæëûí ã¿éöýòãýëèéã  ¿íýëýõ ¿éë àæèëëàãààã ¿íýí çºâ, øóäàðãà áîëãîõ ÷èãëýëýýð áàéãóóëëàãûí äîòîîä æóðàìä ººð÷ëºëò îðóóëæ õýðýãæèëòèéã çîõèîí áàéãóóëñàí áàéõ

 

 

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

 

                                                                        Ãóðàâ: Òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí èë òîä áàéäàë

 

3.1.

 

Òºñâèéí òºñëèéã áîëîâñðóóëàõäàà áàéãóóëëàãûí ýðõýì çîðèëãî, ¿éë àæèëëàãààíû çîðèëò, çîðèëãî, òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýëòýé íÿãò óÿëäóóëñàí áàéõ

 

 

Жилдээ

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Ж.Сүхболд

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, төсвийн нягтлан бодогч Б.Өсөхбаяр

 

 

 

3.2.

 

¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäàë áîëîí òºðèéí íóóöòàé õîëáîîòîéãîîñ áóñàä áàéãóóëëàãûí òóõàéí æèëèéí òºñºâ, óðüä îíû òºñâèéí ã¿éöýòãýë äàðàà îíû òºñâèéí òºñëèéã îëîí íèéòýä ìýäýýëëýæ, ìýäýýëëèéã èðãýä, áàéãóóëëàãà, ÷ºëººòýé àâàõ íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëñýí áàéõ

 

 

 

Жилдээ

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Ж.Сүхболд

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, төсвийн нягтлан бодогч Б.Өсөхбаяр

 

 

 

3.3.

 

Áàéãóóëëàãûí ñàíõ¿¿ãèéí òàéëàíä õèéñýí àóäèòûí ä¿ãíýëòèéã á¿ðýí ýõýýð íü ìýäýýëëèéí ñàìáàðò îéëãîìæòîé áàéäëààð áàéðëóóëàí ìýäýýëëýñýí áàéõ

 

 

Жилдээ

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Ж.Сүхболд

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, төсвийн нягтлан бодогч Б.Өсөхбаяр

 

 

 

3.4.

 

Òóõàéí æèëèéí áàòëàãäñàí òºñºâò íýìýëò ººð÷ëºëò, îðóóëñàí òîõèîëäîëä ýíý òóõàé îëîí íèéòýä ìýäýýëëýæ, ìýäýýëëèéã èðãýä, áàéãóóëëàãà ÷ºëººòýé àâàõ íºõöºëººð õàíãàñàí áàéõ

 

 

Жилдээ

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Ж.Сүхболд

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, төсвийн нягтлан бодогч Б.Өсөхбаяр

 

 

3.:5.

 

¯éë÷èëãýýíèé õºëñ  áîëîí òºëáºð õóðààìæ àâàõ õýëáýðèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ ÷èãëýëýýð òîäîðõîé àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí áàéõ

 

 

Жилдээ

 

 

Төрийн сангийн төлөөлөгч

Ж.Сүхболд

Төрийн сангийн мэргэжилтэн, төсвийн нягтлан бодогч Б.Өсөхбаяр

 

 

 

                                                         ĺðºâ: Òºðèéí áîëîí îðîí íóтãèéí ºì÷èéí õºðºí㺺ð áàðàà àæèë ¿éë÷èëãýý

                                                                                        õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíû èë òîä áàéäàë

 

4.1.

 

Òåíäåðèéí áàðèìò áè÷èã, òåíäåð øàëãàðóóëàëòûã ÿâóóëàõ æóðàì áîëîí òåíäåðèéí óðèëãûã õóóëüä çààñíû äàãóó õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëýýð íèéòýä  ìýäýýëëýñýí áàéõ

I  улиралд

Засаг даргын орлогч

Д.Эрдэнэбаатар

 

 

4.2.

 

¯íýëãýýíèé õîðîîíä òóõàéí ñàëáàðûí 2-îîñ äîîøã¿é òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãûí òºëººëëèéã îðîëöóóëñàí áàéõ

I  улиралд

Засаг даргын орлогч

Д.Эрдэнэбаатар

 

 

4:3.

 

Òåíäåðò îðîëöîõûã ñîíèðõîã÷äîä òàâèõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëò áîëîí ã¿éöýòãýã÷èéã ñîíãîí øàëãàðóóëñàí ¿íäýñëýëèéã õîëáîãäîõ õóóëü òîãòîîìæèéí äàãóó èë òîä ìýäýýëñýí áàéõ

I  улиралд

Засаг даргын орлогч

Д.Эрдэнэбаатар

 

 

4.4.

 

Òåíäåðò øàëãàðñàí áîëîí øàëãàðààã¿é îðîëöîã÷èéí òàëààðõ òîâ÷ ìýäýýëëèéã áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñàìáàðò áàéðøóóëàí øàëãàðñàí áîëîí øàëãàð÷ ÷àäààã¿é øàëòãààí íºõöºë, õóóëèéí ¿íäýñëýëèéí òàëààð òîäîðõîé òàíèëöóóëñàí áàéõ

I  улиралд

Засаг даргын орлогч

Д.Эрдэнэбаатар

 

 

 

4.5.

 

Õóäàëäàí àâñàí áàðàà, àæèë  ¿éë÷èëãýýíèé òàéëàíã òóõàé á¿ð áàéãóóëëàãûí ìýäýýëëèéí ñàìáàðò áàéðøóóëæ õýâøñýí áàéõ

I  улиралд

Засаг даргын орлогч

Д.Эрдэнэбаатар

 

 

                        Биелэлт

 

 

 

                       

 

                                                  

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ÃÀÐÃÀÑÀÍ:

 

                                                           ÕШҮÌÝÐÃÝÆÈËÒÝÍ                           Г.НАРАНТУЯА

 

ÕßÍÀÑÀÍ:

 

 ÇДТГАЗРЫН ДАРГА                   Г.ЦЭЦЭГСҮРЭН

 

 

 

Аймгуудын сайт

Сумдууд

Санал асуулга

Таньд веб сайт таалагдаж байна уу?

Тийм - 84.2%
Үгүй - 10.5%
Боломжийн - 5.3%

Нийт санал: 19
Асуулгын хугацаа дууссан on: 10 9-р сар 2015 - 00:00

Сайтын хандалт

080795
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
өнгөрсөн 7 хоног
Энэ сард
өнгөрсөн сард
Нийт
74
55
243
80134
1319
945
80795

Таны IP: 54.198.142.121