Шилэн данс

Санал хүсэлт илгээх


Цаг агаар

Нээлттэй утас

Facebook

Гурванзагал сумын эдийн засаг нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл

 

ÄÎÐÍÎÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÃÓÐÂÀÍÇÀÃÀË ÑÓÌÛÍ  ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÀÃ ÍÈÉÃÌÈÉÃ 2015 ÎÍÄ

ÕªÃƯ¯ËÝÕ ¯ÍÄÑÝÍ ×ÈÃËÝË

 

2014.12.08                                                                                                                                                                                                    Сүмийн булаг

Áîäëîãûí  àðãà  õýìæýý

Õóãàöàà

 

Хүрэх үр дүн

 

Øààðäàãäàõ

õºðºíãº

Õàðèóöàõ  ýçýí

Íýã. Òºðèéí óäèðäëàãûí õ¿ðýýíä

1.1 Òºðèéí áîäëîãûí òàëààð

1.1.1     Ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû àæèëä  îíöãîéëîí àíõààð÷  õàãàñ á¿òýí  æèëýýð  ÇÄÒÃàçàð,  òºñºâò àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð òîâõèìîë áýëòãýí  ãàðãàæ èðãýäýä ñóðòàë÷èëíà.

Æèëä

 2 óäàà

Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл иргэдэд ил тод болсон байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Мэдээллийн ажилтан

Ц.Мөнхзул

1.1.2 Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí õàðèóöëàãà ¸ñ ç¿é /õ¿íä ñóðòàë, àëáàí òóøààëàà óðâóóëàí  àøèãëàõ/àñóóäàëä îíöãîé àíõààð÷ òýäãýýðèéí áàòëàìæ ãýðýýíèé áèåëýëò, ¿éë àæèëëàãààíы òàëààð èðãýäýä èë òîä ìýäýýëæ àæèëëàíà.

Õàãàñ æèë òóòàìä

 

Төрийн албан хаагчдын хариуцлага дээшилсэн байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

1.1.3. Ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí òºðèéí æèíõýíý áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷äûã 2014-2016 îíóóäàä Óäèðäëàãûí àêàäåìèéí- 7,14,21 õîíîãèéí òºðèéí àëáàíû ñóðãàëòóóäàä õàìðóóëæ, àæëûí á¿òýýìæ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëíý.

æèëäýý

 

Төрийн албан хаагчдын мэдлэг ур чадвар дээшилсэн байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДТГазрын дарга. Г.Цэцэгсүрэн

1.1.4. Çàñàã çàõèðãààíû àíõàí øàòíû íýãæ, áàãèéí çàñàã äàðãà íàðûí øèéäâýð ãàðãàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàëò òàâèõ, á¿õ øàòíû ¿éë àæèëëàãààíä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ àæèëëàíà.

æèëäýý

 

Багийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДТГазрын дарга. Г.Цэцэгсүрэн

1.1.5. Òºðèéí áàéãóóëëàãûí èë òîä íýýëòòýé áàéäëûã õýðýãæ¿¿ëýí 10 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäºð “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-èéã òºñºâò áàéãóóëëàãà á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâóóëæ, àðä èðãýäèéí ñàíàë áîäëûã ñîíñîõ,  ñàð á¿ðèéí 20-íû ºäðèéã  “Èðãýäòýé  óóëçàõ ºäºð”-èéã  ñóì  áàãèéí ò¿âøèíä  çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàíà.

Æèëäýý

 

Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл иргэдэд ил тод болсон байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Мэдээллийн ажилтан

Ц.Мөнхзул

 

1.1.6 Багийн ИНХ-ын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан нутаг дэвсгэрийнхээ эрх хэмжээний асуудлыг бие даан шийдэх боломж нөхцөл чадавхийг бий болгоно.

Хагас, бүтэн жилээр

 

Багийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

1.1.7  Òºñâèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä õàãàñ æèë á¿ð õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ¿íýëæ ä¿ãíýæ, áîäëîãûí óäèðäàìæààð õàíãàæ àæèëëàíà

Жилдээ

 

Төсвийн байгууллагуудыг учирч болох эрсдлээс хамгаална, үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Байгууллагын дарга эрхлэгчид,

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

Г.Нарантуяа

Òºñâèéí  ä¿í

1.2 Ãàäààä õàðèëöààíû òàëààð

1.2.1 ªÌªÇÎðíû  Хºëºíáóéð àéìãèéí Øèíý áàðãà áàðóóí, ç¿¿í õîøóóäòàé õàðèëöàà òîãòîîí õàðèëöàí ¿ð àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëíý.

Хагас бүтэн жилээр

 

Гадаад харилцааны ажил сайжирсан байна.

 

Засаг даргын орлогч Д.Эрдэнэбаатар

1.2.2 ОХУ-ын Буриад улсад зохион байгуулагдах “Баргажин” наадамд оролцох

Жилдээ

Барга ёс заншлыг иргэдэд сурталчилсан байна.

2,0 сая

 

Ажлын хэсэг

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

1.3 Õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ òàëààð

1.3.1 Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí  ñýðãèéëýõ  ÷èãëýëýýð

1.3.1. Àðõèäàí ñîãòóóðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õÿíàëò òàâèõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã ýð÷èìæ¿¿ëæ,  àðõèäàëò ñîãòóóðëûí õîð õºíººëèéã èðãýäýä ñóðòàë÷ëàõ.

Æèëäýý

 

Архидалт буурсан байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

Õýñãèéí òºëººëºã÷ Ä.Äàøõ¿¿

1.3.2 Ìàëûí õóëãàéãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ,хөрөнгө төвлөрүүлж ¿ð ä¿íòýé  àøèãëàíà.

Æèëäýý

Малын хулгай буурсан байна.

200,0

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

Õýñãèéí òºëººëºã÷ Ä.Äàøõ¿¿

1.3.3  ÇÄÒÃàçàðò  õóóëü  ñóðòàë÷ëàõ, èðãýíèé  íýýëòòýé òàíõèìûã  èíòåðíýò ìýäýýëëèéí болон хэлэлцүүлэг өргөжүүлэх òºâ õýëáýðýýð  õîñëóóëàí ажиллуулна.

1 ä¿ãýýð  óëèðàëä

Байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл иргэдэд ил тод болсон байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ИТХурлын ажлын алба

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

1.3.4 . Õîò àéìãèéí íóòãèéí çºâëºëèéí Дарга нартай уялдаа холбоотой ажиллаж ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëíà.

Æèëäýý

 

Нутгийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа сайжирсан байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Íèéãìèéí àæèëòàí Ä.Ãîìáîäîðæ

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

Õî¸ð. Íèéãìèéí  áîäëîãûí õ¿ðýýíä

2.1  Õ¿íèé õºãæëèéí ÷èãëýëýýð

2.1.1 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷èä, ìàë÷äûí ýðõ àøãèéã äýìæèæ ñàéí äóðûí äààòãàëä õàìðàãäàõ èðãýäèéí òîîã  óðüä îíîîñ  íýìýãä¿¿ëæ ñóðòàë÷èëãàà  ìýäýýëëèéí àæëûí ¿ð  ä¿íã äýýøë¿¿ëíý.

Жилийн турш

Сайн дурын даатгалд хамрагдах иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

НДБайцаагч С.Цэрэнханд

2.1.2 Õ¿í àì íèéãìèéí õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð óðò õóãàöààíû õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëíý.

Æèëäýý

 

Хүн амын тоо нэмэгдэж, нийгмийн хамгаалал сайжирна.

Хөрөнгө

шаардагдахгүй

Íèéãìèéí  àæèëòàí

Д.Гомбодорж

2.1.3 Ìîíãîëûí  “Ñàðàí  ýýæ” íèéãýìëýãòýé  болон “Драма Судар” ХХК-тай õàìòðàí àëäàðò  ýõ÷¿¿äèéã  òîäîðõîéëîõ àæëûã  ¿ðãýëæë¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëàõ

Эхний хагас жилд

Алдарт эхчүүдийг номонд оруулж нэрийг нь мөнхжүүлэх

Õóâèéí õºðºí㺺ð

Íèéãìèéí  àæèëòàí

Ä.Ãîìáîäîðæ

2.1.4 15-аас доошгүй Ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлж тэдний өрхийн амьжиргааг дэмжинэ.

Жилдээ

 

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьжиргаа дээшилнэ

Нийгмийн халамжийн сангаас 3,0 сая төгрөг

Халамжийн мэргэжилтэн

М.Алтанцэцэг

2.1.5. Сумын хэмжээнд шинээр зарлагдсан ажлын байр албан тушаалд орон нутгийн мэдлэг мэргэжилтэй залуучууд иргэдийг сонгон ажиллуулж, сумын боловсон хүчин, хүний нөөцийн асуудлыг орон нутгийн хэмжээндээ бүрэн шийдвэрлэж ажиллана.

Жилдээ

 

Нутгийн боловсон хүчнийг дэмжиж сумандаа суурьшуулна.

Хөрөнгө

шаардагдахгүй

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

2.1.6. Öàãààí èäýý, ýñãèé áîëîâñðóóëàõ áè÷èë ¿éëäâýð, àâòî ìàøèí, ìîòîöèêëûí çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð, ¿ñ÷èí, ãýðýë çóðàã÷èí, ãóòàë÷èí, ãàð óòàñ, òåëåâèç çàñâàðûí çýðýã èðãýäèéí àõóéí õýðýãëýýíèé ¿éë÷èëãýýã õóâèéí õýâøëèéí àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíä òóëãóóðëàí áîäèòîéãîîð àæèëëóóëàõàä òºðèéí áàéãóóëëàãààñ á¿õèé ë õýëáýðýýð äýìæèí àæèëëàíà.

Æèëäýý

 

Өрхийн орлогын эх үүсвэр нэмэгдэж, амьжиргаа дээшилнэ.

Хөрөнгө

шаардагдахгүй

Хөдөлмөрийн мэргэжилтэн

2.1.7 “×àöàðãàíы суулгацõºòºëáºðийг ñóìûí òºв, õºäººäхэрэгжүүлэх болон төмс, õ¿íñíèé íîãîî òàðèàëàлтыг нэмэгдүүлэх.

Æèëäýý

 

Ногоон сум болно.

Хөрөнгө

шаардагдахгүй

ÌݯÒ-èéí Дарга À.Øèíýöýöýã

2.1.8 Ажилчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах

Жилдээ

 

Ажилчдын хэвийн ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.

Хөрөнгө

шаардагдахгүй

Байгууллагын дарга эрхлэгчид,

ҮЭ-н дарга Ганболд

2.1.9 Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн хэрэгцээ, чадавхи, санаачлагыг дэмжих замаар 8 өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.

Жилдээ

 

Өрхийн орлого нэмэгдэж амьжиргаа дээшилнэ

НХС-аас 6,0 сая, НДС-аас 2,0 сая, ХЭДС-аас 5,0 сая,

Сум хөгжүүлэх сангаас 2,0 сая төгрөг тус тус зарцуулна.

Засаг даргын орлогч Д.Эрдэнэбаатар Халамжийн мэргэжилтэн

М.Алтанцэцэг

2.1.10 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 3-аас доошгүй өрхийг бүлэг болгон олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамруулан амьжиргааг дээшлүүлнэ.

Жилдээ

 

Өрхийн орлого нэмэгдэж амьжиргаа дээшилнэ

Нийгмийн халамжийн сангаас 2,0-оос доошгүй сая төгрөг

Халамжийн мэргэжилтэн

М.Алтанцэцэг

2.1.11 Сумын хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа ундны ус, хүнс тэжээлийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж, шинжилгээнд тогтмол хамруулж байх.

Жилдээ

Сумын хүн амын эрүүл мэнд сайжирна.

Хөрөнгө шаардахгүй

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

БОХУБайцаагч Н.Наран-Эрдэнэ

2.1.12. Иргэдийн амгалан амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх гэмт хэрэг, зөрчил малын болон орон байрны хулгайтай тэмцэх ажлыг идэвхижүүлж энэ ажилд тухайн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг нийт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүч оролцоог нэмэгдүүлж ажиллана.

Жилдээ

Иргэд амгалан тайван амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

Хэсгийн төлөөлөгч Д.Дашхүү

2.2 Боловсролûí  талаар

2.2.1 Сургуулийн сурагчид,СªÁ-ä  хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлэнэ.

 

Жилдээ

 

Сургууль завсардалт арилна.

СӨБ-ийг бүрэн эзэмшинэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

БЗДарга, ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

цэцэрлэгийн эрхлэгч Ч.Жаргалмаа

2.2.2.Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл хийлгэх

Жилдээ

Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд   СӨБ-д бүрэн хамрагдана.

75 сая

Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ч.Жаргалмаа

2.2.3. Цэцэрлэгийн  халаалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

 

Цэцэрлэгийн хүүхдүүд тохь тухтай

20 сая

Цэцэрлэгийн эрхлэгч Ч.Жаргалмаа

2.2.4. Сургуулийн барилгад их засвар хийж,  материалаг баазыг өргөтгөх, сургалт хүмүүжлийн ажлын чанар өгөөжийг сайжруулах, сургууль завсардах байдлыг гаргуулахгүй байхад анхаарна.

Жилдээ

Сургуулийн өнгө үзэмж сайжирч, сургуулийн хүүхдийн тоо нэмэгдэнэ, боловсон хүчнээр хангагдана.

90 сая

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.5 . Ñóìûí ñóðãóóëüä õ¿¿õäýý ñóðãàæ áóé ýöýã ýõèéã òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ àæëûí áàéðààð õàíãàõ áîäëîãî áàðüæ àæèëëàíà.

Æèëäýý

 

Иргэдийн амьдрал ахуй дээшилнэ.

 

ЗДТГазар, төсвийн байгууллагууд

2.2.6. Суманд амьдарч буй иргэдийн хүүхдийг сургуульдаа сургах зорилгоор сургуулийн ширээ сандлыг шинэчлэх

Æèëäýý

Сургалтын чанар сайжирч, тав тухтай орчин бүрдэнэ.

50 сая 

 

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.7Хүүхдүүдийн бүтээлийг дэмжих,тэднийг хөгжүүлэх зорилгоор жаазны цехтэй болгох

Òóõàé á¿ðä

Хүүхдийн бүтээлч сэтгэхүй хөгжинө.

Бусад эх үүсвэрээс

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.8. Гоц авъяастай хүүхдийг сум орон нутгийн төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдээс дэмжих ажлыг зохион байгуулах

Æèëäýý

Хүүхдийн авъяасаа хөгжүүлэх сонирхол бүрдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.9 Óð ÷àäâàðòàé, ¿ð ä¿íòýé àæèëëàæ áóé áàãø íàðûã áîäëîãîîð äýìæèí àæèëëàõ.

Æèëäýý

Сургалтын чанар сайжирна.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.10Сóðãóóëèéí óðä òàëáàéä òºãñºã÷äèéí òºãºë áàéãóóëàõ, Óëç ñàâ íóòãèéí çàõèðãààíû òºñºëä õàìðàãäàõ, ñóðãóóëèéí òàëáàéä ÷èéðýãæ¿¿ëýëòèéí òîíîã òºõººðºìæ ñóóðèëóóëàõ,

Æèëäýý

Сумын болон сургуулийн өнгө үзэмж сайжирна. Чөлөөт цагийн өнгөрүүлэх орчин бүрдэнэ.

 

20 сая

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

2.2.11 Àéìàã, á¿ñèéí õýìæýýíèé  ñïîðò, óðëàгийн  óðàëäààí òýìöýýí¿¿äýä  ñóðàã÷äûã áàéíãà  òîãòìîë   îðîëöóóëàõ  íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ   àæèëëàíà.

Æèëäýý

 

Хүүхдийн урлаг, спортын тэмцээнд уралдаанд оролцох боломж бүрдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЕБСургуулийн захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчС.Оюунчимэг

   Ñî¸ë ñïîðòûí òàëààð

2.2.12. Барга ястны ёс заншил, мартагдсан язгуур өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх 

Æèëäýý

 

Мартагдсан өв соёл сэргэнэ.

200,0

Соёлын төвийн эрхлэгч Д.Нямаа

2.2.13. ¯íäýñíèé óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëàà äýýäëýõ àæëûí õ¿ðýýíä óðãèéí áàÿðûã òóñãàé õºòºëáºðèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëàõ.

Æèëäýý

Иргэд үр удам, үндэс угсаагаа, танин мэддэг болно.

Хөрөнгө шаардахгүй

Соёлын төвийн эрхлэгч Д.Нямаа

2.2.14. Îðîí íóòãèéã ñóäëàõ ¿çìýðèéã áàÿæóóëàõ çîðèëãîîð  àðä èðãýäèéí ãàð äýýð  áàéãàà  õóó÷íû  ýä   ºëãèéí ç¿éëñèéã öóãëóóëàí á¿ðòãýæ ñàí õºìðºãèéã áàÿæóóëíà.

Æèëäýý

Îðîí íóòãèéã ñóäëàõтанхимыг үзэх иргэдийн тоо нэмэгдэнэ

200,0

Соёлын төвийн эрхлэгч Д.Нямаа

Төсвийн дүн

2.3  Ýð¿¿ë ìýíäийн  òàëààð

2.3.1.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй шуурхай чанартай хэрэгжүүлэх, халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг бууруулах, эмчилгээ оношлогооны багаж тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх боломж арга хэмжээ авна.

 

Жèëäýý

Иргэд эрүүл амьдрах нөхцөл бүрдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЭМТөвийн эрхлэгч Л.Зулцэцэг

2.3.2.“Áðóö¸ëë¸ç” ºâ÷íèé  ñóäàëãàà õèéõ, ìàë ¿ðæëèéí òàñàãòàé õàìòðàí àæèëëàõ

æèëäýý

“Áðóö¸ëë¸ç” ºâ÷нөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЭМТөвийн эрхлэгч Л.Зулцэцэг ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí Ä.Àëòàíñóâä

2.3.3 Àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé, õºäºë㺺í áàãàòàé  èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä àíõààð÷,íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëíý. 

æèëäýý

Àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýéиргэдийн эрүүл мэнд сайжирна.

Хөрөнгө шаардахгүй

ЭМТөвийн эрхлэгч Л.Зулцэцэг

2.3.4 Á¿õ àðä ò¿ìíèé íààäàìä  ñóìûí  òàìèð÷äûã  îðîëöóóëàõàä äýìæëýã  ¿ç¿¿ëæ  ¿íäýñíèé   áºõèéí  áàðèëäààíûã  óëèðàë  á¿ð  óëàìæëàëûí äàãóó    ÿâóóëíà.

æèëäýý

Биеийн тамир спортын үйл ажиллагаа сайжирна.

660,0

Áèåèйí òàìèðûí  àðãà ç¿é÷, íèéãìèéí àæèëòàí

2.3.5Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэгчдийн эд хогшил тоног төхөөрөмж / өвчтний ор ширээ, зориулалтын шүүгээ хатуу болон зөөлөн эдлэл шинэчлэн хангах.

æèëäýý

Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаа сайжирна.

 

ЭМТөвийн эрхлэгч Л.Зулцэцэг

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

Ãóðàâ. Ýäèéí  çàñàã,  бизнесийн  áîäëîãûí õ¿ðýýíä

3.1.Ýäèéí  çàñàã,  áèçíåñèéí  îð÷èí òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí òàëààð

3.1.1.Òºñâèéí óðñãàë çàðäëûã çîõèñòîé ò¿âøèíä õÿçãààðëàí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàíà

Æèëäýý

Төсвийн орлого нэмэгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

Òºðèéí ñàíãèéí òºëººëºã÷ Æ.Ñ¿õáîëä

3.1.2Газар өмчлөлийг өмнөх оноос  нэмэгдүүлэх

Æèëäýý

Газар өмчлөл нэмэгдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

Газрын даамал

С.Галбадрах

3.1.3. Òàòâàð õóðààëòûí ò¿âøèíã 95-ààñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðãýõ, òàòâàðûí ºð àâëàãûã òºñâèéí íèéò îðëîãûí 0.5 õóâèàñ õýòð¿¿ëýõã¿é áàéíà.

Æèëäýý

Татвар хураалтын түвшин нэмэгдэж, өр авлагагүй ажиллана.

Хөрөнгө шаардахгүй

Татварын улсын байцаагч П.Алтанжаргал

3.1.4. Òàòâàð òºëºã÷ èðãýäèéí õàìðàõ õ¿ðýýã 5-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿æ, òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºõ, ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ àæëûã õèéõ

Æèëäýý

Татвар төлөгч иргэдийн хамрах хүрээ нэмэгдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

Татварын улсын байцаагч П.Алтанжаргал

3.1.5. Õ¿íñíèé áàðààíû ÷àíàð, õàäãàëàìæèéí õóãàöààíä õÿíàëò òàâüæ, èðãýäèéã ýð¿¿ë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàж àæèëëàíà.

Æèëäýý

Иргэд эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангагдана.

Хөрөнгө шаардахгүй

ÌݯÒ-èéí МЭМХАБХ мэргэжилтэн

3.1.6 Эíãèéí ãàð õóäàã ãàðãàõ, áàéãàëèéí õàäëàí òýæýýë бэлтгэхàæëûã çîõèîí áàéãóóëñàí òýðã¿¿íèé àæèëëàãààòàé àðä èðãýäèéã øàãíàж урамшуулах

Æèëäýý

Хадлан тэжээлийн гарц нэмэгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.1.7.Сумын албан байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг даатгалд хамруулах, малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдалтын хувийг нэмэгдүүлэх,

Æèëäýý

Иргэд даатгалд хамрагдсан байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн Д.Алтансувд

3.1.8. Өрхийн үйлдвэрлэл хот айлын болон хоршоо бүлэг нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн хөдөлмөрөө хоршин ажиллахын ач тусыг түгээн дэлгэрүүлнэ.

Æèëäýý

Бүлэг, хоршооны үйл ажиллагаа сайжирна.

Хөрөнгө шаардахгүй

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн А.Шинэцэцэг 

 Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

                                                                                                3.2 Áàðèëãà áàéãóóëàëò, äýä  á¿òöèéí  õºãæëèéí òàëààð

3.2.1 Залуу гэр бүлд зориулсан Төрийн өмчит орон сууц барих

Æèëäýý

Залуу гэр бүлийг дэмжсэн байна.

40 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.2 Гүн өрмийн худгийн цооног гаргах

Æèëäýý

Ногооны талбай усаар хангагдсан байна.

8 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.3 Наадмын талбай барих

Æèëäýý

Баяр наадам тэмдэглэн өнгөрүүлэх орчин нөхцөл сайжирсан байна.

20 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.4 Замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

Æèëäýý

 

6 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.5 Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны халаалт, засвар

Æèëäýý

 

30 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.6 Сумын төвд зайны интернет суурилуулах

 

 

14.9 сая

 

3.2.7 Эрүүл мэндийн төвд эмчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах

Æèëäýý

 

8.7 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.8 Морь барианы газрыг тохижуулах

Æèëäýý

 

8 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

3.2.9 Цагаанхошуу багт иргэний танхим барих

Æèëäýý

 

25 сая

Үнэлгээний хорооны дарга

                       Òºñâèéí  ä¿í

 

 

 

Үнэлгээний хорооны дарга

3.3 Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéН  òàëààð

3.3.1. “Íýã ñóóðèí íýã á¿òýýãäýõ¿¿í” õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿лýõ иргэдийг тогтвортой îðëîãîòîé áîëãîõ, èðãýí á¿ðèéã ¿éëäâýðëýã÷ áàéëãàõ¿¿äíýýñ õºðºí㺠ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ.  

Æèëäýý

Иргэдийн амьжиргаа дээшилнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.3.2. ЗДТГазарт вакцин хадгалах байртай болох.

Æèëäýý

Вакцин хадгалах стандарт горимыг хангана.

500,0

ÌݯÒ-èéí МЭМХАБХ мэргэжилтэн

3.3.3. Хүнсний ногооны хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх. 

Æèëäýý

Иргэд эрүүл хүнсээр хангагдана

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.3.4.  “Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах.

Æèëäýý

Өрхийн үйлдвэрлэл нэмэгдэнэ.

500,0

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.3.5. “Тэмээ” дэд хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх.  

Æèëäýý

Тэмээний тоо толгой нэмэгдэнэ.

200,0

ÌݯÒ-èéíìýðãýæèëòýí

Д.Алтансувд

3.3.6. ªðõèéí æèæèã ¿éëäâýðëýë ýðõëýõýä нь çîðèóëæ ìàë÷äàä áàãà îâðûí òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéã ñàíõ¿¿ãèéí õºíãºëºëòòýé íºõö뺺ð íèéë¿¿ëíý.

Æèëäýý

ªðõèéí æèæèã ¿éëäâýðëýë ýðõëýõýäдэмжлэг үзүүлнэ.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ÌݯÒ-èéíìýðãýæèëòýí

Д.Алтансувд

3.3.7.  Áýë÷ýýð óñæóóëàõ ажлыг зохион байгуулах болон ард иргэдийн үүсэл санаачлагын дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүн өрмийн худаг гаргуулах.

Æèëäýý

Бэлчээр усжуулах ажил хийгдэнэ.

6 сая

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.3.8 Малын чанар, үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулж цөм сүргийн, малын тоо чанарт анхаарч нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амыг эрүүл чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах.

Æèëäýý

Мал үржлийн ажил үйлчилгээ сайжирна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ÌݯÒ-èéíìýðãýæèëòýí

Д.Алтансувд

3.3.9 Õýðýìòèéí ðàøààíûã òîõèæóóëàõ

 

Жилдээ

 

Дотоодын аялал жуулчлал хөгжинө.

 

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

3.3.10. Сумын мал эмнэлэг, үржлийн ажлын үйл ажиллагааг тогтворжуулахад анхаарч улсын стандартыг мөрдүүлэх замаар мал сүргийг халдварт болон паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх цогц арга хэмжээ авна.

Æèëäýý

Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ. 

Хөрөнгө шаардагдахгүй

ÌݯÒ-èéí мэргэжилтэн À.Øèíýöýöýã

3.3.11. Ñóìûí áðýíä á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áîëîõ

Жилдээ

 

Брэнд бүтээгдэхүүнтэй болсноор өрхийн орлого нэмэгдэнэ.

200,0

ÌݯÒ-èéíìýðãýæèëòýí

Д.Алтансувд

3.3.12. 2015 онд Малын ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.

Жилдээ

 

Мал бүртгэлтэй болно.

Хөрөнгө шаардахгүй

ÌݯÒ-èéíìýðãýæèëòýí

Д.Алтансувд

3.3.13 Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохирооны харьцааг тэнцвэртэй байлгахад анхаарч малын үүлдэр угсааг сайжруулан тулман хөхт ямааг патентжуулна.

Æèëäýý

Малын үүлдэр угсаа сайжирна.

Хөрөнгө шаардахгүй

 

3.4  Áàéãàëü  îð÷íû áîäëîãûí  ÷èãëýëýýð

3.4.1 Íîãîîí õýðýì õºòºëáºðèéã ¿å øàòòàéãààð õýðýãæ¿¿ëæажиллана. 

Жилдээ

 

Цэцэрлэгжүүлэлт нэмэгдэнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

3.4.2 Сумын төвийн хүн амын унданд хэрэглэдэг гүн өрмийн худагт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох.

Жилдээ

 

Хүн ам ундны усаар хангагдана.

Хөрөнгө шаардахгүй

Сүмийн булаг багийн засаг дарга Д.Эрдэнэбат

БОТасаг

3.4.3Малчин өрхийн хашаа гэр байшинд загон татах ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

 

Гал түймрээс урьдчилан сэргийлнэ.

Хөрөнгө шаардахгүй

ÁÎÕÓÁàéöààã÷ Í.Íàðàí-Ýðäýíý

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

3.4.4Усны эх үүсвэрийг бохирдохоос урьдчилан сэргийлж 1 булгийн эхийг хашиж хамгаалах.

Жилдээ

 

Булгийн эх хамгаалагдана.

5,0 /Байгаль орчны газраас/

ÁÎÕÓÁàéöààã÷ Í.Íàðàí-Ýðäýíý

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

3.4.5. Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí  áîëîí  àøèãëàëòûí  ¿éë àæèëëàãààг ÿâóóëæ áóé ÀÀÍýãæ¿¿äýýð  ýâäýðñýí ãàçðûí òåõíèêèéí áîëîí  áèîëîãèéí  íºõºí  ñýðãýýëòèéã  ÷àíàðòàé õèéëãýæ   àêòààð  õ¿ëýýí  àâíà.

Жилдээ

 

Нөхөн сэргээлт хийгдсэн байна.

Хөрөнгө шаардахгүй

БОХУБайцаагч Н.Наранэрдэнэ

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

 

3.4.6.  Сумын хилийн заагийг тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Жилдээ

 

Хилийн  зааг тодорхойлогдсон байна.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Газрын даамал

С.Галбадрах

Төсвийн дүн

 

 

 

 

           

                                                                                                       

 

   

¯ÍÄÑÝÍ ×ÈÃËÝË ГАРГАСАН:

ХШҮМЭРГЭЖИЛТЭН                       Г.НАРАНТУЯА

             ÇÄÒÃ-ÛÍ ÄÀÐÃÀ                        Ã.ÖÝÖÝÃѯÐÝÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОРНОД АЙМГИЙН ГУРВАНЗАГАЛ СУМЫН ЭДИЙН ЗАСАГ НИЙГМИЙГ

 2015 ОНД  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

 

 

ЧИГЛЭЛ:  ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ

ЗААЛТ: 32

ТӨСӨВ: 141.500.0

·         ХҮН АМЫН ХӨГЖИЛ НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХОРОО

 

-       БОЛОВСРОЛ

 

2.2.1 Сургуулийн сурагчид, СªÁ-ä  хамрагдагсдын тоог нэмэгдүүлнэ.

2.2.5 . Ñóìûí ñóðãóóëüä õ¿¿õäýý ñóðãàæ áóé ýöýã ýõèéã òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ àæëûí áàéðààð õàíãàõ áîäëîãî áàðüæ àæèëëàíà.

2.2.6. Суманд амьдарч буй иргэдийн хүүхдийг сургуульдаа сургах зорилгоор сургуулийн ширээ сандлыг шинэчлэх

2.2.7 Хүүхдүүдийн бүтээлийг дэмжих, тэднийг хөгжүүлэх зорилгоор жаазны цехтэй болгох

2.2.8. Гоц авъяастай хүүхдийг сум орон нутгийн төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, ард иргэдээс дэмжих ажлыг зохион байгуулах

2.2.9 Óð ÷àäâàðòàé, ¿ð ä¿íòýé àæèëëàæ áóé áàãø íàðûã áîäëîãîîð äýìæèí àæèëëàõ.

2.2.10 Сóðãóóëèéí óðä òàëáàéä òºãñºã÷äèéí òºãºë áàéãóóëàõ, Óëç ñàâ íóòãèéí çàõèðãààíû òºñºëä õàìðàãäàõ, ñóðãóóëèéí òàëáàéä ÷èéðýãæ¿¿ëýëòèéí òîíîã òºõººðºìæ ñóóðèëóóëàõ,

2.2.11 Àéìàã, á¿ñèéí õýìæýýíèé  ñïîðò, óðëàгийн  óðàëäààí òýìöýýí¿¿äýä  ñóðàã÷äûã áàéíãà  òîãòìîë   îðîëöóóëàõ  íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ   àæèëëàíà.

 

Барилга, байгууламж

2.2.2.Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл хийлгэх

2.2.3. Цэцэрлэгийн  халаалтын асуудлыг шийдвэрлэнэ.

2.2.4. Сургуулийн барилгад их засвар хийж,  материалаг баазыг өргөтгөх, сургалт хүмүүжлийн ажлын чанар өгөөжийг сайжруулах, сургууль завсардах байдлыг гаргуулахгүй байхад анхаарна.

 

 

-       ЭРҮҮЛ МЭНД

 

2.3.1.Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй шуурхай чанартай хэрэгжүүлэх, халдварт болон халдварт бус өвчлөлийг бууруулах, эмчилгээ оношлогооны багаж тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх боломж арга хэмжээ авна.

 

2.3.2. “Áðóö¸ëë¸ç” ºâ÷íèé  ñóäàëãàà õèéõ, ìàë ¿ðæëèéí òàñàãòàé õàìòðàí àæèëëàõ

2.3.3 Àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé, õºäºë㺺í áàãàòàé  èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä àíõààð÷, íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëíý. 

2.3.4 Á¿õ àðä ò¿ìíèé íààäàìä  ñóìûí  òàìèð÷äûã  îðîëöóóëàõàä äýìæëýã  ¿ç¿¿ëæ  ¿íäýñíèé   áºõèéí  áàðèëäààíûã  óëèðàë  á¿ð  óëàìæëàëûí äàãóó    ÿâóóëíà.

2.3.5 Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлэгчдийн эд хогшил тоног төхөөрөмж / өвчтний ор ширээ, зориулалтын шүүгээ хатуу болон зөөлөн эдлэл шинэчлэн хангах.

3.2.7 Эрүүл мэндийн төвд эмчилгээний тоног төхөөрөмж худалдан авах

 

   ÑÎЁË УРЛАГ, СПОРТ

 

2.2.12. Барга ястны ёс заншил, мартагдсан язгуур өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх 

2.2.13. ¯íäýñíèé óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëàà äýýäëýõ àæëûí õ¿ðýýíä óðãèéí áàÿðûã òóñãàé õºòºëáºðèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëàõ.

2.2.14. Îðîí íóòãèéã ñóäëàõ ¿çìýðèéã áàÿæóóëàõ çîðèëãîîð  àðä èðãýäèéí ãàð äýýð  áàéãàà  õóó÷íû  ýä   ºëãèéí ç¿éëñèéã öóãëóóëàí á¿ðòãýæ ñàí õºìðºãèéã áàÿæóóëíà.

- Хамгаалал

2.1.1 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷èä, ìàë÷äûí ýðõ àøãèéã äýìæèæ ñàéí äóðûí äààòãàëä õàìðàãäàõ èðãýäèéí òîîã  óðüä îíîîñ  íýìýãä¿¿ëæ ñóðòàë÷èëãàà  ìýäýýëëèéí àæëûí ¿ð  ä¿íã äýýøë¿¿ëíý.

2.1.2 Õ¿í àì íèéãìèéí õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð óðò õóãàöààíû õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëíý.

2.1.3 Ìîíãîëûí  “Ñàðàí  ýýæ” íèéãýìëýãòýé  болон “Драма Судар” ХХК-тай õàìòðàí àëäàðò  ýõ÷¿¿äèéã  òîäîðõîéëîõ àæëûã  ¿ðãýëæë¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëàõ

2.1.4 15-аас доошгүй Ахмад настан, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд тусламж, хөнгөлөлт үзүүлж тэдний өрхийн амьжиргааг дэмжинэ.

2.1.5. Сумын хэмжээнд шинээр зарлагдсан ажлын байр албан тушаалд орон нутгийн мэдлэг мэргэжилтэй залуучууд иргэдийг сонгон ажиллуулж, сумын боловсон хүчин, хүний нөөцийн асуудлыг орон нутгийн хэмжээндээ бүрэн шийдвэрлэж ажиллана.

2.1.6. Öàãààí èäýý, ýñãèé áîëîâñðóóëàõ áè÷èë ¿éëäâýð, àâòî ìàøèí, ìîòîöèêëûí çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð, ¿ñ÷èí, ãýðýë çóðàã÷èí, ãóòàë÷èí, ãàð óòàñ, òåëåâèç çàñâàðûí çýðýã èðãýäèéí àõóéí õýðýãëýýíèé ¿éë÷èëãýýã õóâèéí õýâøëèéí àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíä òóëãóóðëàí áîäèòîéãîîð àæèëëóóëàõàä òºðèéí áàéãóóëëàãààñ á¿õèé ë õýëáýðýýð äýìæèí àæèëëàíà.

2.1.7 “×àöàðãàíы суулгац” õºòºëáºðийг ñóìûí òºв, õºäººä хэрэгжүүлэх болон төмс, õ¿íñíèé íîãîî òàðèàëàлтыг нэмэгдүүлэх.

2.1.8 Ажилчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах

2.1.9 Өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн хэрэгцээ, чадавхи, санаачлагыг дэмжих замаар 8 өрхийн амьжиргааг дээшлүүлнэ.

2.1.10 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 3-аас доошгүй өрхийг бүлэг болгон олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд хамруулан амьжиргааг дээшлүүлнэ.

2.1.11 Сумын хүн амын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа ундны ус, хүнс тэжээлийн аюулгүй байдалд хяналт тавьж, шинжилгээнд тогтмол хамруулж байх.

2.1.12. Иргэдийн амгалан амьдрах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх гэмт хэрэг, зөрчил малын болон орон байрны хулгайтай тэмцэх ажлыг идэвхижүүлж энэ ажилд тухайн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг нийт байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хүч оролцоог нэмэгдүүлж ажиллана.

ЧИГЛЭЛ: СУМ ОРОН НУТГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

ЗААЛТ: 7

ТӨСӨВ:121,9 сая

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ  ХЯНАЖ  ДҮГНЭХ  БОДЛОГЫН  ХОРОО

·         ЗАМ ТЭЭВЭР, БАРИЛГА,  ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХОРОО

 

 

Амьдрах орчинг сайжруулах

 

3.2.2 Гүн өрмийн худгийн цооног гаргах

3.2.4 Замын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх

3.2.6 Сумын төвд зайны интернет суурилуулах

3.2.8 Морь барианы газрыг тохижуулах

 

 

Барилга байгууламж

 

3.2.1 Залуу гэр бүлд зориулсан Төрийн өмчит орон сууц барих

3.2.3 Наадмын талбай барих

3.2.9 Цагаанхошуу багт иргэний танхим барих

 

 

ЧИГЛЭЛ: ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ

ЗААЛТ: 23

ТӨСӨВ: 8.400.000

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЖ ДҮГНЭХ БОДЛОГЫН ХОРОО

·         ТӨСӨВ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ХОРОО

·         ГАДААД ХАРИЛЦАА, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН БОДЛОГЫН ХОРОО

·         БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГАЗРЫН ТОС, УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ХОРОО

·         ХҮНС, ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БОДЛОГЫН ХОРОО

 

-       Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийг дэмжих

 

3.1.1.Òºñâèéí óðñãàë çàðäëûã çîõèñòîé ò¿âøèíä õÿçãààðëàí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàíà

3.1.2 Газар өмчлөлийг өмнөх оноос  нэмэгдүүлэх

3.1.3. Òàòâàð õóðààëòûí ò¿âøèíã 95-ààñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðãýõ, òàòâàðûí ºð àâëàãûã òºñâèéí íèéò îðëîãûí 0.5 õóâèàñ õýòð¿¿ëýõã¿é áàéíà.

3.1.4. Òàòâàð òºëºã÷ èðãýäèéí õàìðàõ õ¿ðýýã 5-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿æ, òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºõ, ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ àæëûã õèéõ

3.1.5. Õ¿íñíèé áàðààíû ÷àíàð, õàäãàëàìæèéí õóãàöààíä õÿíàëò òàâüæ, èðãýäèéã ýð¿¿ë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàж àæèëëàíà.

3.1.6 Эíãèéí ãàð õóäàã ãàðãàõ, áàéãàëèéí õàäëàí òýæýýë бэлтгэх àæëûã çîõèîí áàéãóóëñàí òýðã¿¿íèé àæèëëàãààòàé àðä èðãýäèéã øàãíàж урамшуулах

3.1.7.Сумын албан байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэдийн амь нас, эд хөрөнгийг даатгалд хамруулах, малын индексжүүлсэн даатгалд хамрагдалтын хувийг нэмэгдүүлэх,

3.1.8. Өрхийн үйлдвэрлэл хот айлын болон хоршоо бүлэг нөхөрлөлийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн хөдөлмөрөө хоршин ажиллахын ач тусыг түгээн дэлгэрүүлнэ.

 

 

-       Хөдөө аж ахуй

3.3.1. “Íýã ñóóðèí íýã á¿òýýãäýõ¿¿í” õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿лýõ иргэдийг тогтвортой îðëîãîòîé áîëãîõ, èðãýí á¿ðèéã ¿éëäâýðëýã÷ áàéëãàõ ¿¿äíýýñ õºðºí㺠ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ. 

3.3.2. ЗДТГазарт вакцин хадгалах байртай болох.

3.3.3. Хүнсний ногооны хүлэмжийн аж ахуйг нэмэгдүүлэх. 

3.3.4.  “Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл” үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулах.

3.3.5. “Тэмээ” дэд хөтөлбөрийг орон нутагт хэрэгжүүлэх. 

3.3.6. ªðõèéí æèæèã ¿éëäâýðëýë ýðõëýõýä нь çîðèóëæ ìàë÷äàä áàãà îâðûí òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéã ñàíõ¿¿ãèéí õºíãºëºëòòýé íºõö뺺ð íèéë¿¿ëíý.

3.3.7.  Áýë÷ýýð óñæóóëàõ ажлыг зохион байгуулах болон ард иргэдийн үүсэл санаачлагын дагуу улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүн өрмийн худаг гаргуулах.

3.3.8 Малын чанар, үржлийн ажил үйлчилгээг сайжруулж цөм сүргийн, малын тоо чанарт анхаарч нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амыг эрүүл чанартай хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах.

3.3.9 Õýðýìòèéí ðàøààíûã òîõèæóóëàõ

 

3.3.10. Сумын мал эмнэлэг, үржлийн ажлын үйл ажиллагааг тогтворжуулахад анхаарч улсын стандартыг мөрдүүлэх замаар мал сүргийг халдварт болон паразиттах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүлжүүлэх цогц арга хэмжээ авна.

3.3.11. Ñóìûí áðýíä á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áîëîõ

3.3.12. 2015 онд Малын ээмэгжүүлэлт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг эрчимжүүлж ажиллах.

3.3.13 Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохирооны харьцааг тэнцвэртэй байлгахад анхаарч малын үүлдэр угсааг сайжруулан тулман хөхт ямааг патентжуулна.

Гадаад зах зээл рүү чиглэсэн

1.2.1 ªÌªÇÎðíû  Хºëºíáóéð àéìãèéí Øèíý áàðãà áàðóóí, ç¿¿í õîøóóäòàé õàðèëöàà òîãòîîí õàðèëöàí ¿ð àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëíý.

1.2.2 ОХУ-ын Буриад улсад зохион байгуулагдах “Баргажин” наадамд оролцох

ЧИГЛЭЛ: ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЧАНАРТАЙ,  БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

ЗААЛТ:13

ТӨСӨВ: 5.200.00

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХЯНАЖ ДҮГНЭХ БОДЛОГЫН ХОРОО

·         НУТГИЙН УДИРДЛАГА, ӨРГӨДӨЛ  ГОМДОЛ, ХЯНАЛТ ҮНЭЛГЭЭНИЙ БОДЛОГЫН ХОРОО

1.1.1        Ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû àæèëä  îíöãîéëîí àíõààð÷  õàãàñ á¿òýí  æèëýýð  ÇÄÒÃàçàð,  òºñºâò àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð òîâõèìîë áýëòãýí  ãàðãàæ èðãýäýä ñóðòàë÷èëíà.

1.1.2 Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí õàðèóöëàãà ¸ñ ç¿é /õ¿íä ñóðòàë, àëáàí òóøààëàà óðâóóëàí  àøèãëàõ/ àñóóäàëä îíöãîé àíõààð÷ òýäãýýðèéí áàòëàìæ ãýðýýíèé áèåëýëò, ¿éë àæèëëàãààíы òàëààð èðãýäýä èë òîä ìýäýýëæ àæèëëàíà.

1.1.3. Ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí òºðèéí æèíõýíý áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷äûã 2014-2016 îíóóäàä Óäèðäëàãûí àêàäåìèéí- 7,14,21 õîíîãèéí òºðèéí àëáàíû ñóðãàëòóóäàä õàìðóóëæ, àæëûí á¿òýýìæ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëíý.

1.1.4. Çàñàã çàõèðãààíû àíõàí øàòíû íýãæ, áàãèéí çàñàã äàðãà íàðûí øèéäâýð ãàðãàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàëò òàâèõ, á¿õ øàòíû ¿éë àæèëëàãààíä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ àæèëëàíà.

1.1.5. Òºðèéí áàéãóóëëàãûí èë òîä íýýëòòýé áàéäëûã õýðýãæ¿¿ëýí 10 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäºð “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-èéã òºñºâò áàéãóóëëàãà á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâóóëæ, àðä èðãýäèéí ñàíàë áîäëûã ñîíñîõ,  ñàð á¿ðèéí 20-íû ºäðèéã  “Èðãýäòýé  óóëçàõ ºäºð”-èéã  ñóì  áàãèéí ò¿âøèíä  çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàíà.

1.1.6 Багийн ИНХ-ын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан нутаг дэвсгэрийнхээ эрх хэмжээний асуудлыг бие даан шийдэх боломж нөхцөл чадавхийг бий болгоно.

1.1.7  Òºñâèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä õàãàñ æèë á¿ð õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ¿íýëæ ä¿ãíýæ, áîäëîãûí óäèðäàìæààð õàíãàæ àæèëëàíà.

1.3.1. Àðõèäàí ñîãòóóðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õÿíàëò òàâèõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã ýð÷èìæ¿¿ëæ,  àðõèäàëò ñîãòóóðëûí õîð õºíººëèéã èðãýäýä ñóðòàë÷ëàõ.

1.3.2 Ìàëûí õóëãàéãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, хөрөнгө төвлөрүүлж ¿ð ä¿íòýé  àøèãëàíà.

1.3.3  ÇÄÒÃàçàðò  õóóëü  ñóðòàë÷ëàõ, èðãýíèé  íýýëòòýé òàíõèìûã  èíòåðíýò ìýäýýëëèéí болон хэлэлцүүлэг өргөжүүлэх òºâ õýëáýðýýð  õîñëóóëàí ажиллуулна.

1.3.4 . Õîò àéìãèéí íóòãèéí çºâëºëèéí Дарга нартай уялдаа холбоотой ажиллаж ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëíà.

3.4.1 “Íîãîîí õýðýì” õºòºëáºðèéã ¿å øàòòàéãààð õýðýãæ¿¿ëæ ажиллана. 

3.4.2 Сумын төвийн хүн амын унданд хэрэглэдэг гүн өрмийн худагт эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүс тогтоох.

3.4.3 Малчин өрхийн хашаа гэр байшинд загон татах ажлыг зохион байгуулах

3.4.4 Усны эх үүсвэрийг бохирдохоос урьдчилан сэргийлж 1 булгийн эхийг хашиж хамгаалах.

3.4.5. Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí  áîëîí  àøèãëàëòûí  ¿éë àæèëëàãààг ÿâóóëæ áóé ÀÀÍýãæ¿¿äýýð  ýâäýðñýí ãàçðûí òåõíèêèéí áîëîí  áèîëîãèéí  íºõºí  ñýðãýýëòèéã  ÷àíàðòàé õèéëãýæ   àêòààð  õ¿ëýýí  àâíà.

3.4.6.  Сумын хилийн заагийг тэмдэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

 

 

 

 

 

үндсэн чиглэл

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Сумын ИТХ-н 2013 оны  12 дугаар                                      

                                                                                                                                           сарын 24-ний өдрийн ээлжит 3

                                                                                                                                                 дугаар хуралдаанаар       батлав                                                                                    

 

ÄÎÐÍÎÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÃÓÐÂÀÍÇÀÃÀË ÑÓÌÛÍ  ÝÄÈÉÍ ÇÀÑÀÃ ÍÈÉÃÌÈÉÃ 2014 ÎÍÄ

ÕªÃƯ¯ËÝÕ ¯ÍÄÑÝÍ ×ÈÃËÝË

 

2013.12.10                                                                                                                                              Сүмийн булаг

Áîäëîãûí  àðãà  õýìæýý

Øààðäàãäàõ

õºðºíãº

Õóãàöàà, Õàðèóöàõ  ýçýí

Биелэлт

Íýã. Òºðèéí óäèðäëàãûí õ¿ðýýíä

1.1 Òºðèéí áîäëîãûí òàëààð

1.1.1    Ìýäýýëýë, ñóðòàë÷èëãààíû àæèëä  îíöãîéëîí àíõààð÷  õàãàñ á¿òýí  æèëýýð  ÇÄÒÃàçàð,  òºñºâò àëáàí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíû òàëààð òîâõèìîë áýëòãýí  ãàðãàæ èðãýäýä ñóðòàë÷èëíà.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Æèëä 2 óäàà

ХШҮМэргэжилтэн Г.Нарантуяа

 

1.1.2 Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí õàðèóöëàãà ¸ñ ç¿é /õ¿íä ñóðòàë, àëáàí òóøààëàà óðâóóëàí  àøèãëàõ/àñóóäàëä îíöãîé àíõààð÷ òýäãýýðèéí áàòëàìæ ãýðýýíèé áèåëýëò, ¿éë àæèëëàãààíы òàëààð èðãýäýä èë òîä ìýäýýëæ àæèëëàíà.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Õàãàñ æèë òóòàìä

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

1.1.3. Ñóìûí ÇÄÒÃ-ûí òºðèéí æèíõýíý áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí õààã÷äûã 2013-2016 îíóóäàä Óäèðäëàãûí àêàäåìèéí- 7,14,21 õîíîãèéí òºðèéí àëáàíû ñóðãàëòóóäàä õàìðóóëæ, àæëûí á¿òýýìæ ÷àäâàðûã íýìýãä¿¿ëíý.

 

 æèëäýý

ЗДТГазрын дарга. Г.Цэцэгсүрэн

 

1.1.4. Çàñàã çàõèðãààíû àíõàí øàòíû íýãæ, áàãèéí çàñàã äàðãà íàðûí øèéäâýð ãàðãàõ, õýðýãæ¿¿ëýõ, õÿíàëò òàâèõ, á¿õ øàòíû ¿éë àæèëëàãààíä äýìæëýã ¿ç¿¿ëæ àæèëëàíà.

 

 æèëäýý

ЗДТГазрын дарга. Г.Цэцэгсүрэн

 

1.1.5. Òºðèéí áàéãóóëëàãûí èë òîä íýýëòòýé áàéäëûã õýðýãæ¿¿ëýí 10 äóãààð ñàðûí 20-íû ºäºð “Íýýëòòýé õààëãàíû ºäºð”-èéã òºñºâò áàéãóóëëàãà á¿ð óëàìæëàë áîëãîí ÿâóóëæ, àðä èðãýäèéí ñàíàë áîäëûã ñîíñîõ,  ñàð á¿ðèéí 20-íû ºäðèéã  “Èðãýäòýé  óóëçàõ ºäºð”-èéã  ñóì  áàãèéí ò¿âøèíä  çîõèîí áàéãóóëæ àæèëëàíà.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

 

Æèëäýý

ХШҮМэргэжилтэн

Г. Нарантуяа

 

1.1.6 Багийн ИНХ-ын үйл ажиллагааг тогтмолжуулан нутаг дэвсгэрийнхээ эрх хэмжээний асуудлыг бие даан шийдэх боломж нөхцөл чадавхийг бий болгоно.

 

Хагас, бүтэн жилээр

ХШҮМэргэжилтэн

Г. Нарантуяа

 

1.1.7  Òºñâèéí áàéãóóëëàãóóäûí ¿éë àæèëëàãààíä õàãàñ æèë á¿ð õÿíàëò øèíæèëãýý õèéæ, ¿íýëæ ä¿ãíýæ, áîäëîãûí óäèðäàìæààð õàíãàæ àæèëëàíà

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Жилдээ байгууллагын дарга эрхлэгчид,

ХШҮ-ний мэргэжилтэн

Г.Нарантуяа

 

Òºñâèéí  ä¿í

1.2 Ãàäààä õàðèëöààíû òàëààð

1.2.1 ªÌªÇÎðíû  õºëºíáóéð àéìãèéí Øèíý áàðãà áàðóóí, ç¿¿í õîøóóäòàé õàðèëöàà òîãòîîí õàðèëöàí ¿ð àøèãòàé õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëíý.

 

Хагас бүтэн жилээр

Засаг даргын орлогч Д.Эрдэнэбаатар

 

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

                                                           1.3 Õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãóóëàõ òàëààð

1.3.1 Ãýìò õýðãýýñ óðüä÷èëàí  ñýðãèéëýõ  ÷èãëýëýýð

1.3.1 Öàãäààãèéí êàáîíû áàðèëãà ò¿øèãëýñýí æóðìûí õàøààã  áàéãóóëàõ

 

Æèëäýý

Хэсгийн төлөөлөгч Д.Дашхүү

 

1.3.2. Àðõèäàí ñîãòóóðàõààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, õÿíàëò òàâèõ ¿íäýñíèé õºòºëáºðèéí õýðýãæèëòèéã ýð÷èìæ¿¿ëæ,  àðõèäàëò ñîãòóóðëûí õîð õºíººëèéã èðãýäýä ñóðòàë÷ëàõ.

 

Æèëäýý

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

Õýñãèéí òºëººëºã÷ Ä.Äàøõ¿¿

 

1.3.3 Ìàëûí õóëãàéãààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ,хөрөнгө төвлөрүүлж ¿ð ä¿íòýé  àøèãëàíà.

 

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

Õýñãèéí òºëººëºã÷ Ä.Äàøõ¿¿

 

1.3.4  ÇÄÒÃàçàðò  õóóëü  ñóðòàë÷ëàõ, èðãýíèé  íýýëòòýé òàíõèìûã  èíòåðíýò ìýäýýëëèéí òºâ õýëáýðýýð  õîñëóóëàí áàéãóóëíà.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

1 ä¿ãýýð  óëèðàëä ИТХурлын ажлын алба

ЗДТГазрын дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

1.3.5. Õîò àéìãèéí íóòãèéí çºâëºëèéí ¿éë àæèëëàãààã ñàéæðóóëíà. 2014.01.01-ýýñ ýõëýí æèëèéí òºëºâëºãºº ãàðãàí àæèëëàõ

 

Æèëäýý

Íèéãìèéí àæèëòàí Ä.Ãîìáîäîðæ

 

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

Õî¸ð. Íèéãìèéí  áîäëîãûí õ¿ðýýíä

2.1  Õ¿íèé õºãæëèéí ÷èãëýëýýð

2.1.1 Íèéãìèéí äààòãàëûí ñàíãèéí îðëîãûí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëýõ, õóâèàðàà õºäºëìºð ýðõëýã÷èä, ìàë÷äûí ýðõ àøãèéã äýìæèæ ñàéí äóðûí äààòãàëä õàìðàãäàõ èðãýäèéí òîîã  óðüä îíîîñ  íýìýãä¿¿ëæ ñóðòàë÷èëãàà  ìýäýýëëèéí àæëûí ¿ð  ä¿íã äýýøë¿¿ëíý.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Жилийн турш НДБайцаагч С.Цэрэнханд

 

2.1.2 Õ¿í àì íèéãìèéí õàìãààëëûí ÷èãëýëýýð óðò õóãàöààíû õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí õýðýãæ¿¿ëíý.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Æèëäýý

НДБайцаагч Ñ.Öýðýíõàíä

Íèéãìèéí  àæèëòàí

Д.Гомбодорж

 

2.1.3 Ìîíãîëûí  “Ñàðàí  ýýæ” íèéãýìëýãòýé  õàìòðàí àëäàðò  ýõ÷¿¿äèéã  òîäîðõîéëîõ àæëûã  ¿ðãýëæë¿¿ëýí çîõèîí áàéãóóëàõ

Õóâèéí õºðºí㺺ð

Эхний хагас жилд Ä.Ãîìáîäîðæ

 

2.1.4 Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн 25-аас доошгүй иргэдийг олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн төсөлд хамруулан, нийгмийн дэмжлэг тусламж зайлшгүй шаардлагтай 50 өрх иргэнд нийгмийн халамжийн дэмжлэг үзүүлнэ.

 

Жилдээ

 Халамжийн мэргэжилтэн

М.Алтанцэцэг

 

2.1.5. Сумын хэмжээнд шинээр зарлагдсан ажлын байр албан тушаалд орон нутгийн мэдлэг мэргэжилтэй залуучууд иргэдийг сонгон ажиллуулж, сумын боловсон хүчин, хүний нөөцийн асуудлыг орон нутгийн хэмжээндээ бүрэн шийдвэрлэж ажиллана.

 

Жилдээ

ЗДТГ-н дарга Г.Цэцэгсүрэн

 

2.1.6.. Öàãààí èäýý, ýñãèé áîëîâñðóóëàõ áè÷èë ¿éëäâýð, àâòî ìàøèí, ìîòîöèêëûí çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð, ¿ñ÷èí, ãýðýë çóðàã÷èí, ãóòàë÷èí, ãàð óòàñ, òåëåâèç çàñâàðûí çýðýã èðãýäèéí àõóéí õýðýãëýýíèé ¿éë÷èëãýýã õóâèéí õýâøëèéí àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí àæèë ¿éë÷èëãýýíä òóëãóóðëàí áîäèòîéãîîð àæèëëóóëàõàä òºðèéí áàéãóóëëàãààñ á¿õèé ë õýëáýðýýð äýìæèí àæèëëàíà.

 

Æèëäýý

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

А.Шинэцэцэг

 

2.1.7 “×àöàðãàíà”,”Íîãîîí á¿ñ” çýðýã õºòºëáºð áîëîâñðóóëàí ñóìûí òºâ, õºäººä õ¿íñíèé íîãîî òàðèàëàõ àæ àõóé õºãæ¿¿ëíý.

 

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

2.1.8 Ажилчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн нөхцлийг хангах

 

Жилдээ

байгууллагын дарга эрхлэгчид,

ҮЭ-н дарга Ганболд

 

2.2 Боловсролûí  талаар

2.2.1 Сургуулийн сурагчèä, СªÁ-ä  хамраãäàãñäûí  òîîã

íýìýãä¿¿ëíý.

 

Жилдээ

 БЗДарга, ЕБСургуулийн захирал Ц.Гоёлмаа

цэцэрлэгийн эрхлэгч Ч.Жаргалмаа

 

2.2.2 . Суманд амьдарч буй иргэдийн хүүхдийг сумандаа сургах бодлого баримтлах  õýðýãæ¿¿ëíý. Ñóìûí ñóðãóóëüä õ¿¿õäýý ñóðãàæ áóé ýöýã ýõèéã ýõíèé ýýëæíèé òºñºë õºòºëáºðò õàìðóóëàõ àæëûí áàéðààð õàíãàõ áîäëîãî áàðüæ àæèëëàíà.

 

Æèëäýý

 ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.3 Ãîö àâúÿàñòàé õ¿¿õäèéã ñóì îðîí íóòãèéí òºðèéí áàéãóóëëàãà, àæ àõóéí íýãæ, àðä èðãýäýýñ  äýìæèх àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ.

 

Òóõàé á¿ðä ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.4 Óð ÷àäâàðòàé, ¿ð ä¿íòýé àæèëëàæ áóé áàãø íàðûã áîäëîãîîð äýìæèí àæèëëàõ.

 

Æèëäýý

ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.5 Сóðãóóëèéí óðä òàëáàéä òºãñºã÷äèéí òºãºë áàéãóóëàõ,, Óëç ñàâ íóòãèéí çàõèðãààíû òºñºëä õàìðàãäàõ, ñóðãóóëèéí òàëáàéä ÷èéðýãæ¿¿ëýëòèéí òîíîã òºõººðºìæ ñóóðèëóóëàõ,

 

Æèëäýý

ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.6 160 õ¿¿õäèéí áàãòààìæòàé ñóðãóóëèéí áàðèëãûã øèíýýð áàðèõ, 2015 îíû òºñºâò тусгуулах

 

Æèëäýý

ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.7 Àéìàã, á¿ñèéí õýìæýýíèé  ñïîðò, óðëàãийí óðàëäààí òýìöýýí¿¿äýä  ñóðàã÷äûã áàéíãà  òîãòìîë   îðîëöóóëàõ  íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ   àæèëëàíà.

 

Æèëäýý

ЕБСургуулийн захирал Ö.Ãî¸ëìàà

 

2.2.8. Öýöýðëýãèéí ãàäíà õàøààã øèíýýð áàðüæ, òîãëîîìûí òàëáàéã ñàéæðóóëàõ

 

Жилдээ

Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ ×.Æàðãàëìàà

 

2.2.9. Öýöýðëýãèéí áàðèëãûí ºðãºòãºëèéí çóðàã òºñâèéã õèéëãýæ õîëáîãäîõ ãàçàðò õ¿ðã¿¿ëýõ

 

Жилдээ

Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ ×.Æàðãàëìàà

 

2.2.10. Öýöýðëýãèéí ò¿¿õýí 50 æèëèéí îéã òýìäýãëýí ºíãºð¿¿ëýõ

 

Жилдээ

Öýöýðëýãèéí ýðõëýã÷ ×.Æàðãàëìàà

 

Ñî¸ë ñïîðòûí òàëààð

2.2.11. Барга ястны ёс заншил, мартагдсан язгуур өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх 

 

Æèëäýý

 соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

2.2.12. Ñî¸ëûí òºâèéí õàëààëòûí àñóóäëûã öàõèëãààí õàëààãóóðààð á¿ðýí øèéäâýðëýæ, õàëóóí óñыг õóâèéí õýâøëèéí ÷àäâàðëàã áàãò øèëæ¿¿ëæ, èðãýäèéí àõóéí ñî¸ëûí àñóóäëûã á¿ðýí øèéäâýðëýíý.

 

Æèëäýý

 соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

2.2.13. Óðëàã, óðàí ñàéõíû àæëûã á¿ñ íóòãèéí õýìæýýíä ÿâóóëæ ñî¸ëûí òºâèéã èæ á¿ðýí òåõíèê õýðýãñýë, ãýðýëò¿¿ëãèéí òºõººðºì溺ð õàíãàí, ìýðãэæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íèéã áýëòãýí àæèëëóóëíà.

 

Æèëäýý

 соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

2.2.14  ¯íäýñíèé óëàìæëàëò ¸ñ çàíøëàà äýýäëýõ àæëûí õ¿ðýýíä óðãèéí áàÿðûã òóñãàé õºòºëáºðèéí äàãóó çîõèîí áàéãóóëàõ.

 

жилдээ

соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

2.2.15 Îðîí íóòãèéã ñóäëàõ êàáиíеòèéí ¿çìýðèéã áàÿæóóëàõ çîðèëãîîð  àðä èðãýäèéí ãàð äýýð  áàéãàà  õóó÷íû  ýä   ºëãèéí ç¿éëñèéã öóãëóóëàí á¿ðòãýæ ñàí õºìðºãèéã áàÿæóóëíà.

 

Жилдээ

 соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

2.2.16. Ñî¸ëûí òºâèéí áàðèëãûã øèíýýð áàðèõ õºðºí㺠ñàíõ¿¿ãèéí àñóóäëûã øèéäâýðëýõ, òºñºâò òóñãóóëàõ, óðñãàë çàñâàðûí àæëûã õèéæ áàéíãûí ãàëëàãààòàé áîëãîõ

 

Жилдээ

 соёлын төвийн эрхлэгч Ж.Ганчимэг

 

Төсвийн дүн

2.3  Ýð¿¿ë ìýíä,  ñïîðòûí  òàëààð

2.3.1 Ýìíýëãèéí áîëîâñîí õ¿÷íèé õàíãàëò ìýðãýæèë äýýøë¿¿ëýëò, ¸ñ ç¿éä àíõààð÷ íóòãèéí áîëîâñîí õ¿÷íýýð õàíãàõ

 

æèëäýý ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

2.3.2“Áðóö¸ëë¸ç” ºâ÷íèé  ñóäàëãàà õèéõ, ìàë ¿ðæëèéí òàñàãòàé õàìòðàí àæèëëàõ

 

æèëäýý ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí Ä.Àëòàíñóâä

 

2.3.3 Àõìàä íàñòàí, õºãæëèéí áýðõøýýëòýé, õºäºë㺺í áàãàòàé  èðãýäèéí ýð¿¿ë ìýíäýä àíõààð÷,íèéãìèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóñëàìæ, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë õ¿ðòýýìæèéã íýìýãä¿¿ëíý. 

 

Æèëäýý

ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

2.3.4 Á¿õ àðä ò¿ìíèé íààäàìä  ñóìûí  òàìèð÷äûã  îðîëöóóëàõàä äýìæëýã  ¿ç¿¿ëæ  ¿íäýñíèé   áºõèéí  áàðèëäààíûã  óëèðàë  á¿ð  óëàìæëàëûí äàãóó    ÿâóóëíà.

 

Æèëäýý

Áèåèйí òàìèðûí  àðãà ç¿é÷, íèéãìèéí àæèëòàí

 

2.3.5 Ôèçèê  ýì÷èëãýýíèé   êàáèíåò   áàéãóóëæ òîíîã  òºõººðºì溺ð õàíãàõ

 

Æèëäýý

ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

2.2.6.×èéðýãæ¿¿ëýëòèéí  á¿ðýí òîíîãëîãäñîí ºðºº òàñàëãààòàé áîëîõ

 

Æèëäýý

ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

2.3.7 ýð¿¿ë ìýíäèéí òºâèéí àíõàí øàòíû ÿàðàëòàé òóñëàìæèéí  èæ á¿ðýí áàãàæ òîíîã òºõººðºì溺ð õàíãàõ

 

Æèëäýý

ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

2.3.8 Эмнэлгийн хог хаягдал устгах түр байр бий болгох.

16,0 сая

Æèëäýý

ЭМТөвийн эрхлэгч Э.Туяагэрэл

 

Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

Ãóðàâ. Ýäèéí  çàñàã,  Áàéãàëü  îð÷íû  áîäëîãûí õ¿ðýýíä

3.1.Ýäèéí  çàñàã,  áèçíåñèéí  îð÷èí òºñºâ, ñàíõ¿¿ãèéí òàëààð

3.1.1.Òºñâèéí óðñãàë çàðäëûã çîõèñòîé ò¿âøèíä õÿçãààðëàí îðëîãûã íýìýãä¿¿ëýõ ÷èãëýë áàðèìòëàíà

 

Òºðèéí ñàíãèéí òºëººëºã÷ Æ.Ñ¿õáîëä

 

3.1.2 Газар өмчлөлийг өмнөх оноос  нэмэгдүүлэх

 

Æèëäýý

Ч.Шинэцэцэг

 

3.1.3. Òàòâàð õóðààëòûí ò¿âøèíã 95-ààñ äîîøã¿é õóâüä õ¿ðãýõ, òàòâàðûí ºð àâëàãûã òºñâèéí íèéò îðëîãûí 0.5 õóâèàñ õýòð¿¿ëýõã¿é áàéíà.

 

жилдээ

П.Алтанжаргал

 

3.1.4. Òàòâàð òºëºã÷ èðãýäèéí õàìðàõ õ¿ðýýã 5-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿æ, òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºõ, ìýäýýëëýýð õàíãàõ, ñóðãàëòàíä õàìðóóëàõ àæëûã õèéõ

 

жилдээ

П.Алтанжаргал

 

3.1.5. Õ¿íñíèé áàðààíû ÷àíàð, õàäãàëàìæèéí õóãàöààíä õÿíàëò òàâüæ, èðãýäèéã ýð¿¿ë õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõàä àíõààð÷  àæèëëàíà.

 

Æèëäýý

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.ªíºðöýöýã

 

3.1.6 Эíãèéí ãàð õóäàã ãàðãàõ, áàéãàëèéí õàäëàí òýæýýë àæëûã çîõèîí áàéãóóëñàí òýðã¿¿íèé àæèëëàãààòàé àðä èðãýäèéã øàãíàë óðàìøèëä òîäîðõîéëîõ

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.1.7. Ñóì öààøèä áèå äààí õºãæèõèéí òóëä óëàìæëàëò ìàë àæ àõóéãàà õºãæ¿¿ëæ, õàâñðàãà áîëîí òóñëàõ àæ àõóéã íýìýãä¿¿ëíý.

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

 Òºñâèéí ä¿í

 

 

 

3.2 Áàðèëãà áàéãóóëàëò, äýä  á¿òöèéí  õºãæëèéí òàëààð

3.2.1.Æ.Äàìäèíñ¿ðýíãèéí õºøººã òîõèæóóëàõ, ãóäàìæòàé áîëîõ

80.0 сая

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.2  Эрчим хүчний дотоод шугам ºðãºòãºë õèéõ

20,0 ñàÿ

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.3 Áàÿí-Ýðõòèéí îâîîíû äóóíä êëèï õèéëãýõ

 

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.4Ãóäàìæóóäûã êàìåðæóóëàõ

5,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.5 Ãóäàìæíû ãýðýëò¿¿ëýã хийх

30.0 сая

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.6.Ðàøààíò áàãèéí òºâèéг øèíý÷ëýõ

 

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.7. Ñî¸ë амралтын áàéð áàðèõ

70,850,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.8 Ñóìûí åðºíõèé òºëºâëºãºº õèéëãýõ

50,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.9 Õºë áºìáºã òýø¿¿ðèéí òàëáàé байгуулах, тоног төхөөрөмжтэй болох

12,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.10 Õóðëûí ажлын албан хэрэгцээнд òîíîã òºõººðºìæ àâàõ

 

10,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.2.11. ÇÄÒÃ-ûí äýýâýð áîëîí õàëààëòûã øèíý÷ëýõ

85,0 

Жилдээ

ÇÄÒÃ-ûí äàðãà Ã.Öýöýãñ¿ðýí

 

3.2.12. Öàãààíõîøóó áàãò òîõèæèëò õèéõ

 

Жилдээ

Áàãèéí Çàñàã äàðãà Á.Áÿìáàñ¿ðýí

 

                       Òºñâèéí  ä¿í

 

 

 

3.3 Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé,  áàéãàëü îð÷íû  òàëààð

3.3.1. “Íýã ñóóðèí íýã á¿òýýãäýõ¿¿í” õºòºëáºðèéã õýðýãæ¿¿ýõ íýãýíò áèé áîëñîíýð÷èì õ¿÷íèé íàéäâàðòàé ýõ ¿¿ñâýðèéí ¿ð àøãèéã íýìýãä¿¿ëýõ, èðãýäèéã òîãòâîðòîé îðëîãîòîé áîëãîõ, èðãýí á¿ðèéã ¿éëäâýðëýã÷ áàéëãàõ¿¿äíýýñ õºðºí㺠ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çàìààð áðýíä á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áîëîõ

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí

À.Øèíýöýöýã

 

3.3.2. Ìàëûí ÷àíàð, ¿ðæëèéí àæèë ¿éë÷èëãýýã ñàéæðóóëæ, öºì ñ¿ðãèéí ìàëûí òîî ÷àíàðò àíõààð÷ íýã ìàëààñ àâàõ àøèã øèìèéã íýìýãä¿¿ëýõ çàìààð õ¿í àìûã ýð¿¿ë ÷àíàðòàé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàõ 

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí

À.ªíºðöýöýã

Ä.Àëòàíñóâä

 

3.3.3. Хүнсний ногооны хүлэмж байгуулах

 

Æèëäýý

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.4.  Малжуулах   òºñëèéã õýðýãæ¿¿ëнэ.

 

Æèëäýý

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.5. Áàéãóóëëàãà àæ àõóéí íýãæ èðãýäýä ¿ðæëèéí ìàë, òºìñ õ¿íñíèé íîãîîíû ¿ð õóäàëäàí àâàõàä çîðèóëæ áàãà õ¿¿òýé çýýë îëãîõîä çóó÷ëàíà.

 

Æèëäýý

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.6.ªðõèéí æèæèã ¿éëäâýðëýë ýðõëýõýä çîðèóëæ ìàë÷äàä áàãà îâðûí òåõíèê òîíîã òºõººðºìæèéã ñàíõ¿¿ãèéí õºíãºëºëòòýé íºõö뺺ð íèéë¿¿ëíý.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Æèëäýý

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.7. Áýë÷ýýð óñæóóëàõ ã¿í ºðìèéí õóäàã ãàðãàíà.

20,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.3.8 Хүнсний ногооны талбай хаших

20,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

 3.3.9 Õýðýìòèéí ðàøààíûã òîõèæóóëàõ

 

10,0

Жилдээ

¯íýëãýýíèé õîðîîíû äàðãà

 

3.3.10.Ñóìûí òºâèéã öýâýð÷ ñóì áîëîõ öîãö õºòºëáºð õýðýãæ¿¿ëíý.

 

 

Жилдээ

БЗДарга нар

 

3.3.11. Òóñëàõ àæ àõóé, ãàõàé, òàõèà ¿ðæ¿¿ëýõ òàëààð ñàíàà÷ëàãà ãàðãàñàí èðãýäèéã äýìæèí òºñâèéí áàéãóóëëàãóóäûã áèå äààñàí òóñëàõ àæ àõóéòàé áîëîõîä òóñàëíà.

Хөрөнгө шаардагдахгүй

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.12. Ìàëûí ¿¿ëäýð óãñààã ñàéæðóóëàõ, ìàë÷äûí õóðäàí óäìûí ìîðèéã ïàòåíòæóóëíà.

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.3.13. Ñóìûí áðýíä á¿òýýãäýõ¿¿íòýé áîëîõ

 

Жилдээ

ÌݯÒ-èéí ìýðãýæèëòýí À.Øèíýöýöýã

 

3.4  Áàéãàëü  îð÷íû áîäëîãûí  ÷èãëýëýýð

3.4.1 Íîãîîí õýðýì õºòºëáºðèéã ¿å øàòòàéãààð õýðýãæ¿¿ëæ ñóìûí òºâèéã îéæóóëàõ  àæëûã  ¿ðãýëæë¿¿ëýí 1 ãà ãàçàðò  ìîä òàðèíà. “Ìîíãîëîî íîãîîðóóëúÿ” àÿíûã ýð÷èìæ¿¿ëýí ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ ýõ ¿¿ñâýðèéã á¿ðä¿¿ëýõ

 

Жилдээ

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

 

3.4.2 Òºâëºðñºí îðøóóëãà, õîãèéí öýãò  á¿ðýí çîãîí òàòàõ

 

Жилдээ

ÁÎÕÓÁàéöààã÷ Í.Íàðàí-Ýðäýíý

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

 

3.4.3 Äîðíîä àéìãèéí Áàéãàëü îð÷íû ãàçàðò ñàíàë õ¿ðã¿¿ëæ 2 áóëãèéí ýõèéã õàøèæ õàìãààëàõ, морин эргүүл ажиллуулах

 

Жилдээ

ÁÎÕÓÁàéöààã÷ Í.Íàðàí-Ýðäýíý

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

 

3.4.4 Öýöýðëýãò õ¿ðýýëýíä ìîä òàðèõ óñàëãààíû ñèñòåìèéã á¿ðýí õàíãàõ

 

Жилдээ

ÁÎÕÓÁàéöààã÷ Í.Íàðàí-Ýðäýíý

Áàéãàëü õàìãààëàã÷ Å.Áàëæèííÿì

 

3.4.5. Àøèãò ìàëòìàëûí õàéãóóëûí  áîëîí  àøèãëàëòûí  ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áóé ÀÀÍýãæ¿¿äýýð  ýâäýðñýí ãàçðûí òåõíèêèéí áîëîí  áèîëîãèéí  íºõºí  ñýðãýýëòèéã  ÷àíàðòàé õèéëãýæ   àêòààð  õ¿ëýýí  àâíà.

Хөрөнгө шаардахгүй

Жилдээ

БОХУБайцаагч Н.Наранэрдэнэ

 

 

Төсвийн дүн

 

 

 

 

                                                                                                        

 

    

 

                                                                                   ¯ÍÄÑÝÍ ×ÈÃËÝË  ГАРГАСАН:

 

                                                         ХШҮМЭРГЭЖИЛТЭН                       Г.НАРАНТУЯА

 

     ÇÄÒÃ-ÛÍ ÄÀÐÃÀ                       Ã.ÖÝÖÝÃѯÐÝÍ

Аймгуудын сайт

Сумдууд

Санал асуулга

Таньд веб сайт таалагдаж байна уу?

Тийм - 84.2%
Үгүй - 10.5%
Боломжийн - 5.3%

Нийт санал: 19
Асуулгын хугацаа дууссан on: 10 9-р сар 2015 - 00:00

Сайтын хандалт

082595
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
өнгөрсөн 7 хоног
Энэ сард
өнгөрсөн сард
Нийт
31
69
100
82138
1231
1888
82595

Таны IP: 54.224.89.34